చింతచెట్టు నేర్పిన పాఠం

పొదుపుగా ఖర్చుపెడుతూ, కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బు దానికదే ఆ తరువాత రెట్టింపు అవుతుంది. అలాకాకుండా, విలాసాలకు పోయి ఉన్న ధనం ఖర్చు చేస్తే బికారులు కావడం తథ్యం. ఈ నీతినే తెలియచెబుతుంది. ప్రాచీన చైనా దేశపు ఈ నీతి కథ. పూర్వం చైనా దక్షిణ సముద్రతీరాన ‘స్వతేవు’ అనే ఓడరేవు దగ్గర గ్యాన్‍హాంగ్‍, హయాంగ్‍ అనే ఇద్దరు చైనా వర్తకులు ఇరుగుపొరుగున ఉండేవారు. ఇద్దరూ చిన్న నాటి నుంచీ ప్రాణ స్నేహితులు.

Top