పిల్లల ఆటపాటలు

మన తెలుగు నాట పిల్లల మనో వికాసానికి చిన్ననాటే బాట వేసేవి.. అందమైన ఆటపాటలే. మన పిల్లల ఆటపాటలన్నీ సరదాకీ, కాలక్షేపానికీ మాత్రమే కాదు.. వారిలో వికాసం కలిగించేందుకే.. అటువంటి తెలుగింటి ఆటపాటల పరిచయమే... ఈ శీర్షిక చలికంఠము చలి చలి చలి చలి చందాయమ్మ గొంగళి కప్పుకో గానాయమ్మ వడ వడ వడ వడ వణికేనమ్మ చలిమంటకు చితుకులు తేవమ్మ (పిల్లలు చలికి వణుకుతూ కంఠము (మెడ) చుట్టూ దుప్పటిని మడత పెట్టి రెండు మూడు చుట్లు

పిల్లల ఆటపాటలు

మన తెలుగు నాట పిల్లల మనో వికాసానికి చిన్ననాటే బాట వేసేవి.. అందమైన ఆటపాటలే. మన పిల్లల ఆటపాటలన్నీ సరదాకీ, కాలక్షేపానికీ మాత్రమే కాదు.. వారిలో వికాసం కలిగించేందుకే.. అటువంటి తెలుగింటి ఆటపాటల పరిచయమే... ఈ శీర్షిక ఓబయ్య! ఓ బయిత ఓబయ్య! ఓ బయిత! సొరకాయ కోతలు కోయకురా! రాతిరి జిలివల వేశావా? రొయ్యకు మీసము జూశావా? జీలుగు బెండుగు తేల్చావా? వాలుగు పొడవులు కొలిచావా? ఊతల నడ్డుగ పాతావా? గాలము వాడిగ గుచ్చావా? ఆలికి చేపలు తెచ్చావా? ఓబయ్య! ఓ బయిత! సొరకాయ కోతలు కోయకురా! మా

పిల్లల ఆటపాటలు

మన తెలుగు నాట పిల్లల మనో వికాసానికి చిన్ననాటే బాట వేసేవి.. అందమైన ఆటపాటలే. మన పిల్లల ఆటపాటలన్నీ సరదాకీ, కాలక్షేపానికీ మాత్రమే కాదు.. వారిలో వికాసం కలిగించేందుకే.. అటువంటి తెలుగింటి ఆటపాటల పరిచయమే... ఈ శీర్షిక జీర్ణం జీర్ణం వాతాపి జీర్ణం జీర్ణం జీర్ణం వాతాపి జీర్ణం గుర్రం తిన్న గుగ్గిళ్లు జీర్ణం ఏనుగు తిన్న వెలక్కాయ జీర్ణం అబ్బాయి (అమ్మాయి) తాగిన ఉగ్గుపాలు జీర్ణం నందిలాగ కూర్చుని తాబేలులాగ పాకి లేడిలాగా లేచి కుందేలులా బాబు (పాప) పరుగెత్తాలి ఇల్లెక్కడ? రామచిలుక ఇల్లెక్కడ? చెట్టు తొర్రలో

ప్రకృతి పాఠం

నేర్చుకోవాలే కానీ ప్రకృతిని మించిన పరమ గురువు ఈ సృష్టిలో మరొకటి లేదు. ప్రకృతి నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సినవి, అలవర్చుకోవాల్సినవి, మార్చుకోవాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి. ప్రకృతి నియమాన్ని పరిశీలిస్తే మనకు ఆరు విధులు కనిపిస్తాయి. అవి- పుట్టడం, పెరగడం, పోషించుకోవడం, ఉత్పత్తి చేయడం, క్షీణించడం.. చివరిగా మరణించడం. కొన్ని వృక్షాలు విత్తులు వేసినా, వేయకున్నా పుడమిపై వాటంతట అవే మొలకెత్తుతాయి. బీజాంకురంలో ఉన్న ఆహార శక్తిని వినియోగించుకుని మొలకెత్తిన మొక్క కొంత వరకు

పిల్లల ఆటపాటలు

మన తెలుగు నాట పిల్లల మనో వికాసానికి చిన్ననాటే బాట వేసేవి.. అందమైన ఆటపాటలే. మన పిల్లల ఆటపాటలన్నీ సరదాకీ, కాలక్షేపానికీ మాత్రమే కాదు.. వారిలో వికాసం కలిగించేందుకే.. అటువంటి తెలుగింటి ఆటపాటల పరిచయమే... ఈ శీర్షిక ఏమి చేయుచుంటివి? ఏమి చేయుచుంటివి? పాట పాడుచుంటిని. ఏమి పాట? మంచి పాట ఏమి మంచి? మాట మంచి ఏమి మాట? నీతి మాట ఏమి నీతి? నడక నీతి ఏమి నడక? గొప్ప నడక ఏమి గొప్ప? సేవ గొప్ప ఏమి సేవ? దేశ సేవ. సెలవులు వస్తే.. సెలవులు వచ్చాయంటే చాలుస చలపతి ఎప్పుడు ఆ•లాడును సోమరిపోతై

Top