పిల్లల ఆటపాటలు

మన తెలుగు నాట పిల్లల మనో వికాసానికి చిన్ననాటే బాట వేసేవి.. అందమైన ఆటపాటలే. మన పిల్లల ఆటపాటలన్నీ సరదాకీ, కాలక్షేపానికీ మాత్రమే కాదు.. వారిలో వికాసం కలిగించేందుకే.. అటువంటి తెలుగింటి ఆటపాటల పరిచయమే... ఈ శీర్షిక జీర్ణం జీర్ణం వాతాపి జీర్ణం జీర్ణం జీర్ణం వాతాపి జీర్ణం గుర్రం తిన్న గుగ్గిళ్లు జీర్ణం ఏనుగు తిన్న వెలక్కాయ జీర్ణం అబ్బాయి (అమ్మాయి) తాగిన ఉగ్గుపాలు జీర్ణం నందిలాగ కూర్చుని తాబేలులాగ పాకి లేడిలాగా లేచి కుందేలులా బాబు (పాప) పరుగెత్తాలి ఇల్లెక్కడ? రామచిలుక ఇల్లెక్కడ? చెట్టు తొర్రలో

ప్రకృతి పాఠం

నేర్చుకోవాలే కానీ ప్రకృతిని మించిన పరమ గురువు ఈ సృష్టిలో మరొకటి లేదు. ప్రకృతి నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సినవి, అలవర్చుకోవాల్సినవి, మార్చుకోవాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి. ప్రకృతి నియమాన్ని పరిశీలిస్తే మనకు ఆరు విధులు కనిపిస్తాయి. అవి- పుట్టడం, పెరగడం, పోషించుకోవడం, ఉత్పత్తి చేయడం, క్షీణించడం.. చివరిగా మరణించడం. కొన్ని వృక్షాలు విత్తులు వేసినా, వేయకున్నా పుడమిపై వాటంతట అవే మొలకెత్తుతాయి. బీజాంకురంలో ఉన్న ఆహార శక్తిని వినియోగించుకుని మొలకెత్తిన మొక్క కొంత వరకు

పిల్లల ఆటపాటలు

మన తెలుగు నాట పిల్లల మనో వికాసానికి చిన్ననాటే బాట వేసేవి.. అందమైన ఆటపాటలే. మన పిల్లల ఆటపాటలన్నీ సరదాకీ, కాలక్షేపానికీ మాత్రమే కాదు.. వారిలో వికాసం కలిగించేందుకే.. అటువంటి తెలుగింటి ఆటపాటల పరిచయమే... ఈ శీర్షిక ఏమి చేయుచుంటివి? ఏమి చేయుచుంటివి? పాట పాడుచుంటిని. ఏమి పాట? మంచి పాట ఏమి మంచి? మాట మంచి ఏమి మాట? నీతి మాట ఏమి నీతి? నడక నీతి ఏమి నడక? గొప్ప నడక ఏమి గొప్ప? సేవ గొప్ప ఏమి సేవ? దేశ సేవ. సెలవులు వస్తే.. సెలవులు వచ్చాయంటే చాలుస చలపతి ఎప్పుడు ఆ•లాడును సోమరిపోతై

పిల్లల ఆటపాటలు

మన తెలుగు నాట పిల్లల మనో వికాసానికి చిన్ననాటే బాట వేసేవి.. అందమైన ఆటపాటలే. మన పిల్లల ఆటపాటలన్నీ సరదాకీ, కాలక్షేపానికీ మాత్రమే కాదు.. వారిలో వికాసం కలిగించేందుకే.. అటువంటి తెలుగింటి ఆటపాటల పరిచయమే... ఈ శీర్షిక మంచి నడవడి అమ్మా నాన్న చెప్పిన పనులను ఆనందంతో చేస్తాను పెద్దలు చెప్పిన మంచి మాటలను శ్రద్ధతో నేను వింటాను గురువు చెప్పిన పాఠాలన్నీ మరువక మరి మరి చదివెదను మంచి నడవడి నేర్చుకుని మంచి పేరును పొందెదను మంచితనం పెంచాలి అనాలీ అనాలీ మంచి మాటలనాలి వినాలీ వినాలీ మంచి

వెన్న దొంగ

మన తెలుగు నాట పిల్లల మనో వికాసానికి చిన్ననాటే బాట వేసేవి.. అందమైన ఆటపాటలే. మన పిల్లల ఆటపాటలన్నీ సరదాకీ, కాలక్షేపానికీ మాత్రమే కాదు.. వారిలో వికాసం కలిగించేందుకే.. అటువంటి తెలుగింటి ఆటపాటల పరిచయమే... ఈ శీర్షిక తలలో పూవులు మెడలో పూసలు మొలలో గజ్జెలు పిల్లనగ్రోవి నల్లని రూపు అల్లరిపిల్లడు ఎవరో! ఎవరో! తలలో పూవులు మెడలో పూసలు మొలలో గజ్జెలు పిల్లనగ్రోవి నల్లని రూపు అల్లరిపిల్లడు ఎవరా! ఎవరా! వెన్నదొంగ పొదుపు అమ్మా నాన్న ఇచ్చిన డబ్బులు బంధువులొస్తే ఇచ్చిన డబ్బులు గోలీలకు బిస్కట్లకు దుబార ఖర్చులు చెయ్యొద్దు కూడబెట్టుకొనుటే ముద్దు చిన్నలైనా పెద్దలైనా పొదుపు చేయుటను నేర్వాలి పెద్ద మొత్తమును

Top