పిల్లల ఆటపాటలు

ఉడతా ఉడతా ఉడతా ఉడతా హూత్‍ ఎక్కడికి వెడతావు హూత్‍ సంతకు వెడతాను హూత్‍ ఏమిటి తెస్తావు హూత్‍ బెల్లం తెస్తాను హూత్‍ బెల్లం తెచ్చి నాకిస్తావా హూత్‍ నేనివ్వను పో! థూ అరటి మొలిచింది ఆదివారం నాడు అరటి మొలిచింది సోమవారం నాడు సుడివేసి పెరిగింది మంగళవారం నాడు మారాకు తొడిగింది బుధవారం నాడు పొట్టి గెల వేసింది గురువారం నాడు గుబురులో దాగింది శుక్రవారం నాడు పచ్చగా పండింది శనివారం నాడు చకచకా గెలకోసి అబ్బాయి అమ్మాయి అరటిపండ్లివిగో అందరికీ పంచితిమి అరటి అత్తములు. అఆలు దిద్దుదాం అఆ అఆ అఆ, అఆలు దిద్దుదాం అమ్మ

అమ్మవేళ్ల ఉంగరాలు

మన తెలుగు నాట పిల్లల మనో వికాసానికి చిన్ననాటే బాట వేసేవి.. అందమైన ఆటపాటలే. మన పిల్లల ఆటపాటలన్నీ సరదాకీ, కాలక్షేపానికీ మాత్రమే కాదు.. వారిలో వికాసం కలిగించేందుకే.. అటువంటి తెలుగింటి ఆటపాటల పరిచయమే... ఈ శీర్షిక అమ్మా వేళ్లాకుంగారాలూ ఎంతో బాగున్నాయ్‍ రెండు రెండూ ఉంగరాలూ తీసీనాకియ్యీ ఉంగరాలూ పెట్టూకోనీ పెళ్లికి వెళతానూ గోరింటాకూ పెట్టూకోనీ పెళ్లికి వెళతానూ పట్టూచీరా కట్టూకోనీ పెళ్లికి వెళతానూ పట్టూ రవికా తొడుగూకోనీ పెళ్లికి వెళతానూ లడ్డూ మిఠాయి జిలేబీలూ నాకూ పెడతారూ ఒడ్డూ

పసందైన వసంతం

మన తెలుగు నాట పిల్లల మనో వికాసానికి చిన్ననాటే బాట వేసేవి.. అందమైన ఆటపాటలే. మన పిల్లల ఆటపాటలన్నీ సరదాకీ, కాలక్షేపానికీ మాత్రమే కాదు.. వారిలో వికాసం కలిగించేందుకే.. అటువంటి తెలుగింటి ఆటపాటల పరిచయమే... ఈ శీర్షిక వసంతాన్ని చూడు! వసంతాన్ని చూడు- అది అసత్యాలు చెప్పదు దానికెన్ని గొంతులో- కోటి పికములేమో! వసంతాన్ని చూడు- అది అసత్యాలు చెప్పదు దానికెన్ని కన్నులో- కోటి పూవులేమో! వసంతాన్ని చూడు- అది అసత్యాలు చెప్పదు దానికెన్ని చెవులో- ఒక కోటి చిగురులేమో! వసంతరుతువంటేనే

పాల వెన్నెల పూల వెన్నెల

మన తెలుగు నాట పిల్లల మనో వికాసానికి చిన్ననాటే బాట వేసేవి.. అందమైన ఆటపాటలే. మన పిల్లల ఆటపాటలన్నీ సరదాకీ, కాలక్షేపానికీ మాత్రమే కాదు.. వారిలో వికాసం కలిగించేందుకే.. అటువంటి తెలుగింటి ఆటపాటల పరిచయమే... ఈ శీర్షిక వెన్నెల హారతి పాల వెన్నెల పూల వెన్నెల పాల కడలికి పట్టి వెన్నెల తేట వెన్నెల పాట వెన్నెల పాలమీగడ తొరక వెన్నెల తరపి వెన్నెల వలపు వెన్నెల బతుకు పండిన పసిడి వెన్నెల నగవు వెన్నెల తొగరు వెన్నెల చెలిమి

మిక్కిలి వింతలు

మన తెలుగు నాట పిల్లల మనో వికాసానికి చిన్ననాటే బాట వేసేవి.. అందమైన ఆటపాటలే. మన పిల్లల ఆటపాటలన్నీ సరదాకీ, కాలక్షేపానికీ మాత్రమే కాదు.. వారిలో వికాసం కలిగించేందుకే.. అటువంటి తెలుగింటి ఆటపాటల పరిచయమే... ఈ శీర్షిక తాయిలమేదో తీసీ పెట్టమ్మా ఆటలు ఆడీ పాటలు పాడీ అలసీ వచ్చానే- తియ్యా తియ్యని తాయిలమేదో తీసీ పెట్టమ్మా పిల్లిపిల్లా కళ్లుమూసి పీట ఎక్కింది కుక్కపిల్లా తోకాడిస్తూ గుమ్మమెక్కింది కడుపులోని కాకిపిల్ల గంతులేస్తోందీ తియ్యాతియ్యని

Top