పిల్లల ఆటపాటలు

మన తెలుగు నాట పిల్లల మనో వికాసానికి చిన్ననాటే బాట వేసేవి.. అందమైన ఆటపాటలే. మన పిల్లల ఆటపాటలన్నీ సరదాకీ, కాలక్షేపానికీ మాత్రమే కాదు.. వారిలో వికాసం కలిగించేందుకే.. అటువంటి తెలుగింటి ఆటపాటల పరిచయమే... ఈ శీర్షిక ఏమి చేయుచుంటివి? ఏమి చేయుచుంటివి? పాట పాడుచుంటిని. ఏమి పాట? మంచి పాట ఏమి మంచి? మాట మంచి ఏమి మాట? నీతి మాట ఏమి నీతి? నడక నీతి ఏమి నడక? గొప్ప నడక ఏమి గొప్ప? సేవ గొప్ప ఏమి సేవ? దేశ సేవ. సెలవులు వస్తే.. సెలవులు వచ్చాయంటే చాలుస చలపతి ఎప్పుడు ఆ•లాడును సోమరిపోతై

పిల్లల ఆటపాటలు

మన తెలుగు నాట పిల్లల మనో వికాసానికి చిన్ననాటే బాట వేసేవి.. అందమైన ఆటపాటలే. మన పిల్లల ఆటపాటలన్నీ సరదాకీ, కాలక్షేపానికీ మాత్రమే కాదు.. వారిలో వికాసం కలిగించేందుకే.. అటువంటి తెలుగింటి ఆటపాటల పరిచయమే... ఈ శీర్షిక మంచి నడవడి అమ్మా నాన్న చెప్పిన పనులను ఆనందంతో చేస్తాను పెద్దలు చెప్పిన మంచి మాటలను శ్రద్ధతో నేను వింటాను గురువు చెప్పిన పాఠాలన్నీ మరువక మరి మరి చదివెదను మంచి నడవడి నేర్చుకుని మంచి పేరును పొందెదను మంచితనం పెంచాలి అనాలీ అనాలీ మంచి మాటలనాలి వినాలీ వినాలీ మంచి

వెన్న దొంగ

మన తెలుగు నాట పిల్లల మనో వికాసానికి చిన్ననాటే బాట వేసేవి.. అందమైన ఆటపాటలే. మన పిల్లల ఆటపాటలన్నీ సరదాకీ, కాలక్షేపానికీ మాత్రమే కాదు.. వారిలో వికాసం కలిగించేందుకే.. అటువంటి తెలుగింటి ఆటపాటల పరిచయమే... ఈ శీర్షిక తలలో పూవులు మెడలో పూసలు మొలలో గజ్జెలు పిల్లనగ్రోవి నల్లని రూపు అల్లరిపిల్లడు ఎవరో! ఎవరో! తలలో పూవులు మెడలో పూసలు మొలలో గజ్జెలు పిల్లనగ్రోవి నల్లని రూపు అల్లరిపిల్లడు ఎవరా! ఎవరా! వెన్నదొంగ పొదుపు అమ్మా నాన్న ఇచ్చిన డబ్బులు బంధువులొస్తే ఇచ్చిన డబ్బులు గోలీలకు బిస్కట్లకు దుబార ఖర్చులు చెయ్యొద్దు కూడబెట్టుకొనుటే ముద్దు చిన్నలైనా పెద్దలైనా పొదుపు చేయుటను నేర్వాలి పెద్ద మొత్తమును

మహేశా పాపవినాశా

ఓం నమ: శివాయా నవనీత హృదయా తమ: ప్రకాశా తరుణేందు భూషా నమో శంకరా! దేవదేవ మహేశా పాపవినాశా కైలాసవాసా ఈశా నిన్ను నమ్మినాను రావా నీలకందరా దేవా మహేశా పాపవినాశా కైలాసవాసా ఈశా నిన్ను నమ్మినాను రావా నీలకందరా దేవా భక్తియేదో, పూజలేవో తెలియనైతినే ।।భ।। పాపమేదో పుణ్యమేదో కాననైతినే దేవా ।।భ।। మహేశా పాపవినాశా కైలాసవాసా ఈశా నిన్ను నమ్మినాను రావా నీలకందరా దేవా మంత్రయుక్త పూజచేయ మనసు కరుగునా ।।మం।। మంత్రమో, తంత్రమో ఎరుగనైతినే ।।మం।। నాదమేదో వేదమేదో తెలియనైతినే ।।నా।। వాదమేల పేదబాధ తీర్చరావయా స్వామీ ।।వా।। మహేశా

సంబరాలు పండుగులు

పిల్లలారా రండి అబ్బాయి అమ్మాయి లందరూ చేరండి మన పల్లె కీనాడు సంబ్రాలు పండుగలు ధన ధాన్య సమృద్ధి` సిరి సంపదల వృద్ధి మన పల్లె లోగిళ్ల పండుగలు జరపగా సంబ్రాలు పంచగా సుఖములకు సంతోష గీతులకు నిలయముగ కూర్చండి మన పల్లె రండిరా దండిగా నాట్యమాడే వేళ! భాగ్య దేవతలారా పరవశించండిరా! నీరెండలో గాలి వెండి తీగల కూర్చె పసిడి తీగల నద్దె పొద్దు పొడుపే వేళ! వెన్నెలల మెడలలో పూలు కై పేసింది మొదుగుల గుండెల్లో మోదుగలు పండెరా! అడవి గుబురులు తరులు క్రొక్కారు పూలతో కురిశాయి ముత్యాలు అతిథులెవరైన సరే ఆహ్వాన మందించి ఆసనా లివ్వండి ఆసనా లివ్వండి అర్థనగ్నత నిన్న సిగ్గులో ముంచింది ఇరుగు పొరుగులకిపుడు ఇద్దాము దుస్తులను బెంగేల పెద్దోడ పంట తల్లికి కొదవ లేదోరి చిన్నోడ చిన్నమ్మ

Top