బ్రహ్మ మెచ్చిన జ్యేష్టం

జూన్‍ 1, శనివారం, వైశాఖ బహుళ త్రయోదశి నుంచి - జూన్‍ 30, ఆదివారం, జ్యేష్ఠ బహుళ ద్వాదశి వరకు. శ్రీ వికారినామ సంవత్సరం-వైశాఖం-జ్యేష్ఠం- గ్రీష్మ రుతువు-ఉత్తరాయణం. ఆంగ్లమానం ప్రకారం ఆరవ మాసం జూన్‍. ఇది తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం వైశాఖ - జ్యేష్ఠ మాసాల కలయిక. వైశాఖ మాసంలోని కొన్ని రోజులు, జ్యేష్ఠ మాసంలోని మరికొన్ని రోజులు ఈ నెలలో కలుస్తాయి. జ్యేష్ఠం తెలుగు మాసాలలో మూడవది. ఈ మాసంలో వచ్చే

మాధవ మాసం

1, మే, బుధవారం చైత్ర బహుళ ద్వాదశి నుంచి - మే 31, శుక్రవారం, వైశాఖ బహుళ ద్వాదశి వరకు శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం-చైత్రం-వైశాఖం-వసంతరుతువు-ఉత్తరాయణం. ఆంగ్లమానం ప్రకారం ఐదవ మాసం మే. ఇది తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం చైత్ర - వైశాఖ మాసాల కలయిక. చైత్ర మాసంలోని కొన్ని రోజులు, వైశాఖ మాసంలోని మరికొన్ని రోజులు ఈ నెలలో కలుస్తాయి. వైశాఖం తెలుగు మాసాలలో రెండవది. ఈ మాసంలో కార్మిక దినోత్సవం

వసంతాగమనం

1, ఏప్రిల్‍, సోమవారం ఫాల్గుణ బహుళ ద్వాదశి నుంచి - ఏప్రిల్‍ 30, మంగళవారం, చైత్ర బహుళ ఏకాదశి వరకు ఆంగ్లమానం ప్రకారం నాలుగవ మాసం ఏప్రిల్‍. ఇది తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఫాల్గుణ - చైత్ర మాసాల కలయిక. ఫాల్గుణ మాసంలోని కొన్ని రోజులు, చైత్ర మాసంలోని మరికొన్ని రోజులు ఈ నెలలో కలుస్తాయి. చైత్రం తెలుగు మాసాలలో మొదటిది. ఇది సంవత్సరారంభ మాసం. ఈ మాసంలో తొలి రోజే

పలు పుణ్యాల ఫాల్గుణం

ఆంగ్లమానం ప్రకారం మూడవ మాసం మార్చి. ఇది తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం మాఘ- ఫాల్గుణ మాసాల కలయిక. మాఘ మాసంలోని కొన్ని రోజులు, ఫాల్గుణ మాసంలోని మరికొన్ని రోజులు ఈ నెలలో కలుస్తాయి. మాఘ మాసంలో వచ్చే పర్వాలలో స్వామి దయానంద సరస్వతి, వైకుంఠ ఏకాదశి, మహా శివరాత్రి ముఖ్యమైనవి. మార్చి 6వ తేదీతో మాఘ మాసపు తిథులు ముగుస్తాయి. మార్చి 7వ తేదీ నుంచి ఫాల్గుణ మాస

మాఘ సందేశం

ఫిబ్రవరి 1, శుక్రవారం, పుష్య బహుళ ద్వాదశి నుంచి - ఫిబ్రవరి 28, గురువారం మాఘ బహుళ నవమి వరకు విలంబి నామ సంవత్సరం-పుష్యం-మాఘం- శిశిర రుతువు-ఉత్తరాయన ఆంగ్లమానం ప్రకారం రెండవ మాసం ఫిబ్రవరి. ఇది తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం పుష్య - మాఘ మాసాల కలయిక. పుష్య మాసంలోని కొన్ని రోజులు, మాఘ మాసంలోని మరికొన్ని రోజులు ఈ నెలలో కలుస్తాయి. పుష్య మాసంలో వచ్చే పర్వాలలో మహాఫల ద్వాదశి, కాళీపూజ,

Top