శక్తి మాసం

తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఆశ్వయుజ మాసం ఏడవది. ఆంగ్లమానం ప్రకారం ఇది అక్టోబరు నెల. పద•వది. సృష్టికి మూలమైన అమ్మవారు విశేషంగా పూజలందుకునేది ఈ మాసంలోనే. అందరికీ విజయాలను అందించే విజయ దశమి, జాతికి స్వాతంత్య్రాన్ని తెచ్చిన మహాత్మాగాంధీ జయంతి ఈ మాసం ప్రత్యేకం. ఆడపిల్లల వేడుక అట్లతద్ది, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రసిద్ధి చెందిన బతుకమ్మ ఉత్సవాలు ఆశ్వయుజ మాసానికి శోభ తెస్తాయి. శరత్కాలంలో వచ్చే ఆశ్వయుజంలో వెన్నెల పుచ్చపువ్వులా కాస్తుంది.

మంగళప్రద మాసం

ఆగస్టు 31, శనివారం, భాద్రపద శుద్ధ పాడ్యమి నుంచి-సెప్టెంబరు 28, శనివారం, భాద్రపద బహుళ అమావాస్య వరకు శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం-భాద్రపద మాసం- వర్ష రుతువు-దక్షిణాయనం తె•లుగు పంచాంగం ప్రకారం భాద్రపద మాసం ఆరవది. ఆంగ్లమానం ప్రకారం ఇది సెప్టెంబరు నెల. తొమ్మిదవది. ఆబాల గోపాలానికి అత్యంత ప్రియమైన దేవుడు వినాయకుడు వినాయక చవితి పేరిట విశేష పూజలందుకునేది ఈ మాసంలోనే. మరెన్నో ప్రతాలు ఈ నెలలో పలకరిస్తాయి. ఆషాఢంలో అరచేతులకు

శుభం..శ్రావణం

శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం-శ్రావణ మాసం- వర్ష రుతువు -దక్షిణాయనం ఆగస్టు 1, గురువారం, ఆషాఢ బహుళ అమావాస్య నుంచి - ఆగస్టు 31, శనివారం, భాద్రపద శుద్ధ పాడ్యమి వరకు తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం శ్రావణ మాసం ఐదవది. ఆంగ్లమానం ప్రకారం ఇది ఆగస్టు.. ఎనిమిదవ నెల. స్వయంగా విష్ణువు జన్మించిన నక్షత్రయుక్తమైన మాసం కావడంతో ఇది ఎన్నో విధాలుగా ఉత్క•ష్టమైనది. సకల శుభాలకు నెలవైన ఈ మాసంలో ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం

ఘనం ఆషాడ బోనం

జూలై 1, సోమవారం, జ్యేష్ఠ బహుళ చతుర్దశి నుంచి - జూలై 31, బుధవారం, ఆషాఢ బహుళ చతుర్దశి వరకు శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం-జ్యేష్ఠం-ఆషాఢం- గ్రీష్మ రుతువు-ఉత్తరాయణం. ఆంగ్లమానం ప్రకారం ఏడవ మాసం జూలై. ఇది తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం జ్యేష్ఠ- ఆషాఢ మాసాల కలయిక. జ్యేష్ఠ మాసంలోని కొన్ని రోజులు, ఆషాఢ మాసంలోని మరికొన్ని రోజులు ఈ నెలలో కలుస్తాయి. ఆషాఢం తెలుగు మాసాలలో నాలుగవది. ఈ మాసంలో

బ్రహ్మ మెచ్చిన జ్యేష్టం

జూన్‍ 1, శనివారం, వైశాఖ బహుళ త్రయోదశి నుంచి - జూన్‍ 30, ఆదివారం, జ్యేష్ఠ బహుళ ద్వాదశి వరకు. శ్రీ వికారినామ సంవత్సరం-వైశాఖం-జ్యేష్ఠం- గ్రీష్మ రుతువు-ఉత్తరాయణం. ఆంగ్లమానం ప్రకారం ఆరవ మాసం జూన్‍. ఇది తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం వైశాఖ - జ్యేష్ఠ మాసాల కలయిక. వైశాఖ మాసంలోని కొన్ని రోజులు, జ్యేష్ఠ మాసంలోని మరికొన్ని రోజులు ఈ నెలలో కలుస్తాయి. జ్యేష్ఠం తెలుగు మాసాలలో మూడవది. ఈ మాసంలో వచ్చే

Top