సామెత కథ

మనం నిత్య సంభాషణల్లో ఎన్నో పద ప్రయోగాలు చేస్తుంటాం. వాటిలో కొన్నిసార్లు ‘సామెతల’ను ఉపయోగిస్తుంటాం. కాల ప్రవాహంలో అవి మన వాడుక భాషలో అతికినట్టు స్థిరపడిపోయాయి. తెలుగు నాట ఇటువంటి సామెత ప్రయోగాలు చాలా ఉన్నాయి. ఒక్కో సామెత ఒక్కో ‘కథ’ చెబుతుంది. అది పరమార్థాన్ని బోధిస్తుంది. వీటిలో కొన్ని హాస్యోస్పోరకంగా మరికొన్ని వికాస భావాలను కలిగిస్తాయి. అటువంటి కొన్ని ‘‘సామెత కథ’ల పరిచయం. పొంగుడు కుంగుడు

వానలు కురవాలి వానదేవుడా

మన తెలుగు నాట పిల్లల మనో వికాసానికి చిన్ననాటే బాట వేసేవి.. అందమైన ఆటపాటలే. మన పిల్లల ఆటపాటలన్నీ సరదాకీ, కాలక్షేపానికీ మాత్రమే కాదు.. వారిలో వికాసం కలిగించేందుకే.. అటువంటి తెలుగింటి ఆటపాటల పరిచయమే... ఈ శీర్షిక బుర్రుపిట్ట బుర్రుపిట్ట బుర్రుపిట్ట తుర్రుమన్నది పడమటింటి కాపురము చేయనన్నది.అత్త తెచ్చిన కొత్త చీరకట్టనన్నదిమామ తెచ్చిన మల్లెమొగ్గ ముడవనన్నదిమగని చేతి మొట్టికాయ తింటానన్నది. చిలకలు చింతాచెట్టు చిలకలతోటి ఏమని పలికిందీ ? ‘‘చిలకల్లార, చిలకల్లార చీ! ఛీ! పొమ్మందీ’’ కొబ్బరిచెట్టు చిలకలతోటి ఏమని

సామెత కథ

మన నోరు మంచిదైతే... మనం నిత్య సంభాషణల్లో ఎన్నో పద ప్రయోగాలు చేస్తుంటాం. వాటిలో కొన్నిసార్లు ‘‘సామెత’’లను ఉపయోగిస్తుంటాం. కాల ప్రవాహంలో అవి మన వాడుక భాషలో అతికినట్టు స్థిరపడిపోయాయి. తెలుగు నాట ఇటువంటి సామెత ప్రయోగాలు చాలా ఉన్నాయి. ఒక్కో సామెత ఒక్కో ‘కథ’ చెబుతుంది. అది పరమార్థాన్ని బోధిస్తుంది. వీటిలో కొన్ని హాస్యోస్పోరకంగా మరికొన్ని వికాస భావాలను కలిగిస్తాయి. అటువంటి కొన్ని ‘‘సామెత కథ’’ల పరిచయం. ‘‘నోరు

సామెత కథ

మనం నిత్య సంభాషణల్లో ఎన్నో పద ప్రయోగాలు చేస్తుంటాం. వాటిలో కొన్నిసార్లు ‘సామెతల’ను ఉపయోగిస్తుంటాం. కాల ప్రవాహంలో అవి మన వాడుక భాషలో అతికినట్టు స్థిరపడిపోయాయి. తెలుగు నాట ఇటువంటి సామెత ప్రయోగాలు చాలా ఉన్నాయి. ఒక్కో సామెత ఒక్కో ‘కథ’ చెబుతుంది. అది పరమార్థాన్ని బోధిస్తుంది. వీటిలో కొన్ని హాస్యోస్పోరకంగా మరికొన్ని వికాస భావాలను కలిగిస్తాయి. అటువంటి కొన్ని ‘‘సామెత కథ’ల పరిచయం.. ఆవు పొదుగులో అరవై

సామెత కద

కొండను తవ్వి ఎలుకను పట్టినట్లు.. ఏదైనా ఒక పని చేయడానికి కొందరు చాలా హడావుడి చేస్తారు. ఏదో జరిగిపోతుందని, జరగబోతుందనే భావన కలిగిస్తారు. తీరా చివరికి వచ్చే సరికి ఏం తేల్చలేక తుస్‍మనిపిస్తారు. ఇటువంటి సందర్భాలలోనే ఎక్కువగా ఈ సామెతను వినియోగిస్తుంటారు. ప్రస్తుత రాజకీయాల్లో ఈ సామెత ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పవచ్చు. అవి చేస్తాం, ఇవి చేస్తాం అని నాయకులు ప్రకటించడం, చివరకు ఏం చేయలేక చేతులెత్తేయడం వంటి సందర్భాలకు ఇది

Top