అయ్యవారుల గారి నట్టిలు

కొందరు చాలా కష్టపడతారు. వచ్చిన సొమ్మును జాగ్రత్తగా పొదుపు చేస్తారు. వర్తమానంలో భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచిస్తారు. భవిష్యత్తుకు మంచి బాటలు వేసుకుంటారు. వారి కష్టానికి కాలం కూడా కలిసి వస్తుంది. జీవితంలో స్థిరపడతారు. ఇంకొందరు ఉంటారు. ఏమాత్రం కష్టపడరు. భవిష్యత్తు గురించి ఆలో చించరు. అసలు ఆ రోజు ఎలా గడుస్తుందో, ఎలా గడపాలో కూడా వారికి ఆలోచన ఉండదు. ‘ఈ క్షణం

పలుకుబడి

మనం నిత్యం వాడే మాటల్లో అనేక జాతీయాలు దొర్లుతుంటాయి. వాటిని చాలా వరకు యథాలాపంగా వాడేస్తుంటాం కానీ, నిజానికి వాటికి నిజమైన అర్థమేమిటో చాలామందికి తెలియదు. కానీ, వాడుకలో మాత్రం చాలా ‘పలుకుబడి’లో ఉంటాయి. అంటే, ఎక్కువగా వ్యావహారికంలో ఉంటాయి. వాటి అర్థం తెలియకున్నా.. సరిగ్గా ఆ సందర్భానికి తగినట్టు మాత్రం వీటిని వాడేయడమే ప్రత్యేకత. అలా వాడేస్తుండే కొన్ని పలుకుబడుల గురించి తెలుసుకుందాం. పొరుగూరి సేద్య సేద్యం అంటే.. కష్టం ఎక్కువ..

మంటమారితనం తో ప్రయోజనం లేదు!

మనం నిత్యం వాడే మాటల్లో అనేక జాతీయాలు దొర్లుతుంటాయి. వాటిని చాలా వరకు యథాలాపంగా వాడేస్తుంటాం కానీ, నిజానికి వాటికి నిజమైన అర్థమేమిటో చాలామందికి తెలియదు. కానీ, వాడుకలో మాత్రం చాలా ‘పలుకుబడి’లో ఉంటాయి. అంటే, ఎక్కువగా వ్యావహారికంలో ఉంటాయి. వాటి అర్థం తెలియకున్నా.. సరిగ్గా ఆ సందర్భానికి తగినట్టు మాత్రం వీటిని వాడేయడమే ప్రత్యేకత. అలా వాడేస్తుండే కొన్ని పలుకుబడుల గురించి తెలుసుకుందాం.. సుందోపసుందులు చాలాకాలం పాటు

చక్కా వచ్చాం చక్కగా వచ్చాం..

కుదురుగ పాపడూ కుదురుగ పాపడు గుమ్మడికాయ విరిసిన పాపడు విఘ్నేశాయ సాగిన పాపడు సాంబశివాయ చెలగిన పాపడు శ్రీకృష్ణాయ అందెల పాపడు ఆంజనేయాయ చెంగటి పాపడు శ్రీలోలాయ జోలిన పాపడు జోసూర్యాయ సందిట పాపడు సహచంద్రాయ తారుచు పాపడు తాతారాయ బొజ్జన్న పాపడు పూర్ణబ్రహ్మాయ ఆడిన పాపడు ఆనందాయ కృష్ణమ్మా వీడేనమ్మ కృష్ణమ్మ వేణువు వూదే కృష్ణమ్మా ఆవుల కాసే కృష్ణమ్మ వీడే ముద్దుల కృష్ణమ్మ కాళ్లగజ్జెలు చూడండి మొలలో గంటలు చూడండి మెడలో దండలు చూడండి తలలో పింఛం చూడండి చదువులనిచ్చే కృష్ణమ్మా సంపదలిచ్చే కృష్ణమ్మా పాపల కాచే కృష్ణమ్మ బాలబంధుడీ కృష్ణమ్మ వీడేనమ్మ కృష్ణమ్మ వేణువు

పిల్లల ఆటపాటలు…

మన తెలుగు నాట పిల్లల మనో వికాసానికి చిన్ననాటే బాట వేసేవి.. అందమైన ఆటపాటలే. మన పిల్లల ఆటపాటలన్నీ సరదాకీ, కాలక్షేపానికీ మాత్రమే కాదు.. వారిలో వికాసం కలిగించేందుకే.. అటువంటి తెలుగింటి ఆటపాటల పరిచయమే... ఈ శీర్షిక చెమ్మచెక్క చెమ్మ చెక్క, చేరడేసి మొగ్గ అట్లు పొయ్యంగ, ఆరగించంగ ముత్యాల చెమ్మచెక్క ముగ్గులెయ్యంగ రత్నాల చెమ్మచెక్క రంగులెయ్యంగ పగడాల చెమ్మచెక్క పందిరెయ్యంగ పందిట్లో మా బావ పెండ్లి చెయ్యంగ చూచి వద్దాం రండి, సుబ్బరాయుడి పెండ్లి సూర్యదేవుడి పెండ్లి చూచివద్దాం

Top